Adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2018. május 24-től

Jelen adatvédelmi tájékoztató különösen a következő honlapokra, domainekre, illetve Varga Mónika e.v. által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik:
vmkalocsaihimzes.hu; vmkalocsaishop.hu

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Varga Mónika (a továbbiakban: Adatkezelő), a VMkalocsai weboldalainak (lásd fenti felsorolás, a továbbiakban: Honlap) üzemeltetői, és VM kalocsai shop üzletben (a továbbiakban: Üzlet. Cím: 6300 Kalocsa, Szent István király út 31.) végzett tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

1.1 Az Adatkezelő adatai:

Vállalkozás neve: Varga Mónika egyéni vállalkozó, VM kalocsai
Vállalkozás székhelye: 6300 Kalocsa, Árendás u. 12.
Vállalkozás adószáma: 63164079-1-23
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80688/2016
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A VM kalocsai adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://vmkalocsaihimzes.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
Jelen közleményben foglaltak a Honlap és Üzletben vásárló, megrendelő minden felhasználójára érvényesek, bármilyen megkülönböztetés nélkül.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem, írja meg nekem az info@vmkalocsaihimzes.hu címre, és megválaszolom azt.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti az adatkezelési gyakorlatát.

1.2 A jelen tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995. évi CXIX. tv. – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 2005. évi XC. tv. – az elektronikus információszabadságról
 • 2008. évi XLVIII. tv. – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2011. évi CXII tv. – az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:
Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (bele- értve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek öszszessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mű-veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1 Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés és szerződéskötés, tanfolyamra, táborra jelentkezés során megismert és kezelt adatok

Kezelt adatok például, de nem kizárólagosan:
WordPress weboldal hozzáférések, hírlevélküldő szoftver hozzáférései, Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube fiók hozzáférések és egyéb, a rám bízott munkához és annak részfeladatainak elvégzéséhez szükséges adatok.
Az adatok összegyűjtésének módja:
Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez bármilyen kapcsolatfelvételi módon, például telefon, e-mail, Facebook (Messenger) üzenet, Skype, személyesen az Üzletben, stb.
Az adatkezelés célja:
Az információkat az Adatkezelők a felmerült kérdések megválaszolására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére használják. A Honlap és az Üzlet látogatható személyes adatok megadása nélkül is.
Az adatkezelés időtartama: 
A szerződés, megállapodás szerint.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd: az 1.2 pontban.

3.2 Megrendelés / tanfolyamra, táborba jelentkezés során megismert és kezelt adatok

Kezelt adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév
 • Számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Választott tanfolyam
 • Választott szolgáltatás
 • Megjegyzés mezőbe beírt információk
 • Jelszó (belépést szolgálja)

Az érintettek köre: Vásárlást / szolgáltatást kérő valamennyi érintett.
Az adatok összegyűjtésének módja:
Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez
Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelők jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése végett. Például: számla kiállítása, elküldése, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama:
Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a megrendelés során számla keletkezett, de Ön a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Amennyiben Ön eláll a megrendeléstől, a megrendelés adatait töröljük rendszerünkből, ahogy az elállási szándék tudomásunkra jutott.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd: az 1.2 pontban.

3.3 Számlázás során megismert és kezelt adatok

Kezelt adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó)
 • Bankszámla szám
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Választott tanfolyam
 • Választott szolgáltatás
 • Megjegyzés mezőbe beírt információk
 • Felhasználónév
 • Jelszó

Az érintettek köre: Vásárlást / szolgáltatást kérő valamennyi érintett.
Az adatok összegyűjtésének módja:
Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § 1-2. bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Az adatkezelés időtartama:  A kiállított számlákat Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

3.4 Hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok
Kezelt adatok:Vezetéknév; Keresztnév; E-mail cím
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: Hírlevél feliratkozás: a legfrissebb hírekről és a VM kalocsai aktuális ajánlatairól való tájékoztatás. Az Adatkezelő a feliratkozó előzetes és kifejezett beleegyezésével személyes adatait olyan – a VM kalocsaival kapcsolatos – marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatja, mint például információ küldése a VM kalocsai termékeiről és szolgáltatásairól, melyekről úgy gondolják, hogy érdekes lehet a feliratkozó számára, e-mailben. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti az info@vmkalocsaihimzes.hu címen, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing- és reklámcélokra használja fel az Adatkezelő. A megkeresés várható gyakorisága éves átlagot nézve maximum heti 2 alkalom. Ennél csak akkor keresi fel többször az Adatkezelő a feliratkozót, ha olyan fontos üzenetet kell eljuttatnia, amely méltányolható indokból nem halasztható, és a heti 2 alkalommal történő tájékoztatás témáinak lezárása után szereztek tudomást róla. A feliratkozó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten kéri, hogy ilyen célú megkeresések során ő is a címzettek között legyen.
A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.
A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-80119/2016.
Az adatkezelés időtartama:  Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd: az 1.2 pontban.

3.5 A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok
A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és a Facebook szolgáltatás igénybe vételével mérik az Adatkezelők. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Kezelt adatok: Minden adat, melyet a Google Analytics és a Facebook gyűjt.
Az adatok összegyűjtésének módja: A Honlap meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani.  A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a fentiek alapján nem szeretné, hogy a cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Vagy: Betölti a VM kalocsai weboldalát, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookie-k használatát.
Az adatkezelés célja: Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat, a szolgáltatásokat, valamint a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket megjeleníteni a Facebook felületén.
Az adatkezelés időtartama:  A szolgáltatások használatának végéig.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd: az 1.2 pontban.

3.6 Események, nyereményjátékok és egyéb promóciók, valamint hirdetések során megismert és kezelt adatok

Kezelt adatok:  az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés során megadott adatok.
Az érintettek köre:  Az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés iránt érdeklődő valamennyi érintett.
Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: Az adott esemény, nyereményjáték vagy promóció népszerűsítése, a Honlap és/vagy a VM kalocsai szolgáltatásának népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama:  Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd: az 1.2 pontban.

3.7 Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok
Kezelt adatok: Részletek az 5. sz. pontban: “A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás”.
Az adatok összegyűjtésének módja: Automatikus, de nem kötelező.
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelők a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli és piaci elemzések céljából a Google Analytics-et és a Facebookot is használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek. A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/policies/technologies/cookies.
A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://www.facebook.com/policies/cookies/#.
Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjének beállításától függ (lásd: 5. sz. pont: “A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás”). Az adatok a Google-ben 24, a Facebookon 6 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd: az 1.2 pontban.

3.8 Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekor megismert és kezelt adatok
Kezelt adatok: Amit az érintett átad, például név, fénykép, weboldal címe.
Az érintettek köre: Referenciákat illetve ajánlásokat adó valamennyi érintett.
Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez, és képernyőkép készítése a képes referenciához.
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a VM kalocsai ügyfeleitől származó visszajelzésekből válogatást közöl a Honlapján, illetve marketing és értékesítési anyagaiban. Az adatok megadása nem kötelező az együttműködéshez, és bármikor kérhető a referenciaként adott adatok törlése.
Az adatkezelés időtartama:  Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd: az 1.2 pontban.

3.9 Egyéb megismert és kezelt adatok
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtanak az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

4. TECHNIKAI ADATOK

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedéssel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5. A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

5.1 Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

5.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

5.3 A cookie-k fajtái
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

5.4 A cookie-k használata
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében, valamint a Facebook.
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
A vmkalocsaihimzes.hu / vmkalocsaishop.hu oldalakon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 3 hónapig tárolja.
További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről, az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és 
https://www.facebook.com/about/privacy/
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

6. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik. Az Adatkezelő tevékenységéhez külső szolgáltatókat vesz igénybe. A külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat. Az Adatkezelők harmadik félnek nem adják át az adatokat. 

6.1 Fizetéshez szükséges adatfeldolgozó:
A fizetés történhet utánvétellel a szállítás során Magyar Posta vagy DPD rendszerén keresztül, vagy az ügyfél bankjában, átutalással.
Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím.
Az adattovábbítás célja:  Az Adatkezelő, bankszámla használat során igénybe vett tevékenység.

Budapest Bank Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.
Cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041037
SWIFT: BUDAHUHB
Levelezési cím: Budapest Bank Zrt, 1852 Budapest
Központi telefonszám:+36 (1) 450-6000
Külföldről hívható ügyfélszolgálati telefonszám 36 (1) 373-3333
E-mail: info@budapestbank.hu
Továbbított adatok köre: ügyfél vezetékneve, keresztneve, bankszámla száma, általa az utaláskor a megjegyzés rovatba írt információk, például, de nem kizárólag: e-mail cím, megrendelt szolgáltatás neve.
Az adattovábbítás célja:  Az Adatkezelő folyószámlájának kezelése, bankszámla használat során igénybe vett tevékenység.

6.2 Szállítás
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:
1.) Magyar Posta Zrt.
  Elérhetőségek:
  – levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc
  – faxon: a 06-46-320-136 számon,
  – e-mailben: az ugyfelszolgalat@posta.hue-mail-címen,
  – telefonon: a 06-1-767-8282 számon nevének és címének megadásával,
  – személyesen: a Magyar Posta Zrt., X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt
  – Honlap: https://www.posta.hu/ .
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 
2.) DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk   u. 14. B. ép, Közvetlen telefonszáma: (06-1) 501–6200, Fax: (06-1) 501–6214, E-mail: dpd@dpd.hu, Honlap: www.dpd.hu)
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2 
  DPD futár megrendelése:
3.) Fürgefutár weboldalon (Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12. III.em.),Telefon: 06-1-900-96-69,
  E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu, Honlap: furgefutar.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://furgefutar.hu/aszf/#10-adatkezelesi-szabalyok-adat-es-titokvedelem 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, email cím.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szállítás lebonyolításáig tart, illetve a számlázással kapcsolatos vonatkozó jogszabályok szerint.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti szállítást biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését a szolgáltatást biztosító cégtől.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.3 Tárhely-szolgáltatók
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás, lehetőséget biztosít az adatok megadására, azokat feldolgozza és tárolja, az adatokhoz pedig az adatkezelő részére hozzáférést biztosít.

1.) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Webparadicsom Media Group Kft.
Telefon +36 1 445 22 55
Mobil : +36 30 388 66 13
E-mail :info@webparadicsom.hu
Webcím :www.webparadicsom.hu
Cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A hozzájárulás törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2.) Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  UNAS Online Kft.
  Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.
  E-mail cím: unas@unas.hu
  Telefonszám: +36-99/200-200 (H-P 8:00-15:30)
  Honlap: https://unas.hu/ 
  Adatkezelési tájékoztató: https://unas.hu/adatvedelmi_tajekoztato 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.4 Chat-szolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Smartsupp.com, s.r.o.
  Cím: Smartsupp
         Milady Horakove 13
         602 00 Brno
         Csehország (Európai Unió)
   E-mail: support@smartsupp.com
   Honlap: https://www.smartsupp.com/hu/
   Adatkezelési tájékoztató: https://www.smartsupp.com/help/privacy/

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím.
Az érintettek köre: A chat-szolgáltatást használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Kapcsolat felvétel a VM kalocsai szolgáltatóval, mint ügyfélszolgálat.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.5 Könyvelés
Adat birtokába jutó által ellátott tevékenység: Könyvelés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
  Best Guru Kft.
  6300 Kalocsa Foktői út 50.
  Telefonszám: +36(70)9773504
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A személyes adatokat a könyvelés nem kezeli, birtokába jut a számlák által. Számlázási név, számlázási cím
Az érintettek köre: Vásárlást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az adatokat a könyvelés nem kezeli, csak a számlák átadásra kerülnek könyvelés céljára, amelyek személyes adatokat tartalmaznak.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A fent megnevezett könyvelő céggel fennálló jogviszony idejéig, ha az a számla kiállításától számított 8 éven belül megszűnik.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő egyben a Honlap és Üzlet üzemeltetője is.

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
  a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
  f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 • Tájékoztatáshoz való jog:
  Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 • Az érintett hozzáféréshez való joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 • Helyesbítés joga:
  Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 • Törléshez való jog:
  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
  – személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  – az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  – a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  – a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  – a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Adathordozáshoz való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozás joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 • Visszavonás joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
 • Bírósághoz fordulás joga:
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Adatvédelmi hatósági eljárás:
  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 0613911400
  Fax: 0613911410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu
 1. JOGORVOSLAT
  1.) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
  2.) Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  3.)Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
  4.)Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 0613911400
  Fax: 0613911410
   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.h
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.